Aktualności


  • 10.03.2017

Deklaracje do pilotażowego programu montażu elektrofiltrów kominowych

W związku z podpisanym w dn. 18 listopada 2016 r. Listem Intencyjnym z Grupą CZH S.A,, dotyczącym współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. ,,niskiej emisji" Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, jako Lider Klastra we współpracy z Grupą CZH S.A. rozpoczyna pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie obiektów, które spełniają następujące warunki:

1. Nieruchomość musi być usytuowana na terenie gminy.

2. Instalacja grzewcza musi być zasilana kotłem na dowolne paliwo stałe.

3. Właściciel lub zarządca budynku w uzgodnieniu z montażystą wskaże miejsce zamontowania elektrofiltru.

4. Właściciel lub zarządca budynku wyrazi zgodę na dokonywanie przez ekipę prowadzącą pilotaż specjalistycznych pomiarów w budynku, średnio raz na kwartał przez okres około 1 roku. W przypadku podmiotów, które zadeklarują chęć udziału w programie prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko właściciela budynku, adres, telefon kontaktowy.

Napięty termin odpowiedzi wynika z faktu, że planowane jest uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na to zadanie. Planowana jest następująca procedura finansowania:

Koszt urządzenia ok. 3000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW 60% tj. 1800 zł,30% wkład własny gminy tj. 900 zł oraz wkład właściciela posesji 10% tj.300 zł. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie 2017r.

 

Wypełnione deklaracje, które można pobrać ze strony internetowej Miasta Żywca (www.zywiec.pl) oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu (Żywiec, Rynek 2) należy złożyć do dnia 13.03.2017 r., do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

Zwracamy uwagę, iż w przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚGW będzie ono obowiązywało na określoną ilość urządzeń, w związku z czym może pojawić się sytuacja, iż o przyznaniu dofinansowania, decydowała będzie kolejność zgłoszeń, tj. miejsce właściciela posesji na liście rankingowej otrzymanej z gminy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Magdalena Kliś tel, 33861 28 98 wew.27 – kwestie organizacyjne dot. projektu.

2. Grupa CZH S.A., Jarosław Latacz tel. 695 8,12 639 lub 32 731 33 33 - kwestie techniczne dot, urządzeń.


Pliki do pobrania:

Galeria: