Dokumenty do pobrania


Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa
- Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym 1/09/PO-18
 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1/10/PO-11
- Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 1/10/PO-10
- Oświadczenie użytkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych 1/10/PO-06
- wniosek o wydanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2/10/PO-11
- Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2/10/PO-06


Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego
- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 10/PO/08.
- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 10/PO/08.
- Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
- Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Zgłoszenie szkody 1/02/PO-21
- Wniosek o wydanie uzgodnienia na czasowe przejazdy pojazdów nienormatywnych 2/02/PO-29
- Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki 4/09/PO-14
- Wniosek o wydanie zgody na lokalizację nowego / remont istniejącego* zjazdu z drogi miejskiej 1/02/PO-29
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca 1/09/PO-13
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca 1/09/PO-14
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca 2/09/PO-14
- wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów 1/02/PO-22
- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1/02/PO-30
- Wniosek o o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 1/02/PO-28
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2/02/PO-28
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, łącznie z prowadzeniem robót w pasie drogowym 3/02/PO-28
- Wniosek o o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy 4/02/PO-28
- Wniosek o o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 5/02/PO-28
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (np. tymczasowe stoiska handlowe, ogródki letnie, wydzielone miejsca parkingowe-koperty) 6/02/PO-28
- Zawiadomienie o konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, a znajdujących się w pasie drogowym 1/02/PO-21
- Druk A - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawieraących azbest 1/02/PO-19
- Druk B - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2/02/PO-19
- Druk C - Informacja o wyrobach zawierających azbest,których wykorzystanie zostało zakończone 3/02/PO-19
- Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1/02/PO-20
- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 4/02/PO-19
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępności działki 2/02/PO-20
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5/02/PO-19
- Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6/02/PO-19
- Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7/02/PO-19
- Oświadczenie

 

Wydział Spraw Obywatelskich i OC
- Wniosek o wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty (alkohol) 1/09/PO-01
- Wniosek o zgromadzenie

 

Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej
 Informacje i druki dotyczące otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się w zakładce „organizacje pozarządowe”.
 
- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 1/09/PO-05
- Regulamin wpisów do "ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA"
- Wniosek o wpis do "ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA" - instytucje
- Wniosek o wpis do "ZŁOTEJ KSIĘGI MIASTA ŻYWCA" - osoby fizyczne
- Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 1/10/PO-07
- Opis obiektu i arkusz minimalnego wyposażenia 2/10/PO-07
- Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

 

Pełnomocnik d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Realizacja zadania publicznego - oferta

 

Wydział Finansów i Budżetu
- Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
- Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
- Deklaracje w sprawie podatku rolnego.
- Deklaracja w sprawie podatku leśnego.
- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
- Dane o nieruchomościach rolnych.
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości .
- Dane o nieruchomościach.
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
- Dane o nieruchomościach leśnych.
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Żywcu
- Wniosek o stypendium szkolne
- Wniosek o zasiłek szkolny

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Wniosek o korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy żywiec 1/09/PO-18
- Wniosek o wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w ramach Programu p.n."Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" 1/08/PO-03

 

Urząd stanu Cywilnego
- Upoważnienie do zgłoszenia urodzenia dziecka 1/10/PO-03
- Wniosek o sprostwoanie aktu s.c. 1/02/PO-14
- Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego 4/02/PO-14
- Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego 1/10/PO-05
- Wniosek o uzupełnienie treści aktu s.c. 2/02/PO-14
- Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego 3/02/PO-14
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 1/09/PO-08
- Wniosek o zmianę imienia dziecka w okresie 6 m-cy od sporządzenia aktu 2/02/PO-15
- Wniosek o zmianę nazwiska i imienia 1/02/PO-15

 

Biuro Rady Miejskiej

Wniosek - Medal Pamiątkowy Miasta Żywca - dane personalne
Wniosek - Medal Pamiątkowy Miasta Żywca - podmiot

Wniosek - Medal Za Zasługi Dla Miasta  Żywca - dane personalne
Wniosek - Medal Za Zasługi Dla Miasta  Żywca - podmiot