POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻYWCU


POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻYWCU


Misją Urzędu Miejskiego w Żywcu jest optymalna działalność na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Urząd pełni funkcję pomocniczą wobec Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta w realizacji wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.
Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie oraz profesjonalne i racjonalne świadczenie usług samorządowych w przejrzystym i życzliwym systemie dla każdego Klienta. Pracownicy posiadają wysokie kompetencje, co zapewnia, że wszystkie zadania realizowane są zawsze zgodnie z przepisami oraz oczekiwaniami i słusznymi wymaganiami Klienta. Działalność Urzędu prowadzona jest w warunkach pełnego poszanowania dla środowiska naturalnego.
Realizując założenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania deklaruję:
- poprawę obsługi Klienta poprzez doskonalenie wewnętrznej pracy w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej, w tym dostosowywanie systemu zarządzania miejską administracją samorządową do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.
- stałe badanie potrzeb i oczekiwań Klientów, pozwalające na określanie kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego naszego miasta,
- zapewnienie efektywnego wykorzystywania zasobów osobowych i rzeczowych, służących realizacji zadań samorządowych z uwzględnieniem wysokiego poziomu świadomości środowiskowej,
- prowadzenia działalności Urzędu w sposób zapobiegający negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne poprzez zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych oraz gospodarkę odpadami,
- działania w granicach obowiązującego prawa, w tym przestrzegania przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.
Uznaję, że konsekwentna realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełni oczekiwania i wymagania Klientów Urzędu oraz wszystkich zainteresowanych stron. Zobowiązuję się do podejmowania działań, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania i jego ciągłe doskonalenie.
Żywiec, dnia 05.01.2010r.

Burmistrz Miasta Żywca