Komunikaty


  • 20.02.2017

Sesja Rady Miejskiej w Żywcu - 23 lutego 2017 r.

W dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

 

 

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

  4. Interpelacje Radnych.

  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

     w Żywcu.

      z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta Żywca nadwyżki środków obrotowych.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Żywcu przy

      ul. Stolarskiej.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

      dla Miasta Żywca na lata 2017-2020.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała

      przeznaczonej na prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób

      doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Miasta Żywca w 2017 roku przez

      Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych Komendzie

      Policji w Żywcu na Rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów

      przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

     roku o Policji (Dz. U. 2015 poz. 355, z późn. zm.).

11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane

      przez przedszkola prowadzone przez Miasto Żywiec.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Zarządu

      Szkół i Przedszkoli w Żywcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

      administracji publicznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9

      w Żywcu ul. Podlesie 63.

14. Wolne wnioski.

15. Zapytania Radnych.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

18. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Greń