Komunikaty


  • 29.03.2017

Sesja Rady Miejskiej w Żywcu - 30 marca 2017 r.

W dniu 30 marca 2017 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

 

 

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

  4. Interpelacje Radnych.

  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

      w Mieście Żywcu do nowego ustroju szkolnego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

      ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów

      nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych,

      dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, dla kandydatów zamieszkałych

      poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz

      dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,

      dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec na drugim etapie postępowania   

      rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów

      niezbędnych do ich potwierdzenia.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki

      Niskoemisyjnej dla Miasta Żywca.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji

      o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków

      komunikacji elektronicznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Żywiec wkładu

      własnego na częściowe sfinansowanie projektu pod tytułem „Bliżej natury”,

       realizowanego w ramach konkursu pod nazwą Zielona Pracownia 2017 przez Szkołę

      Podstawową nr 9 w Żywcu.

14. Wolne wnioski.

15. Zapytania Radnych.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

18. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Greń

 

W dniu 30 marca 2017 roku o godz. 8.00 odbędą się obrady

Sesji Rady Miejskiej w Żywcu

w sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2

 

 

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

  4. Interpelacje Radnych.

  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Żywca.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

      w Mieście Żywcu do nowego ustroju szkolnego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

      ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów

      nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych,

      dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, dla kandydatów zamieszkałych

      poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz

      dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie:określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,

      dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec na drugim etapie postępowania   

      rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów

      niezbędnych do ich potwierdzenia.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie:przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki

      Niskoemisyjnej dla Miasta Żywca.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji

      o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków

      komunikacji elektronicznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

      oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2017 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Żywiec wkładu

      własnego na częściowe sfinansowanie projektu pod tytułem „Bliżej natury”,

       realizowanego w ramach konkursu pod nazwą Zielona Pracownia 2017 przez Szkołę

      Podstawową nr 9 w Żywcu.

14. Wolne wnioski.

15. Zapytania Radnych.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

18. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żywcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                                                                   Krzysztof Greń