Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej UM w Żywcu, Rynek 2 pok. 13 (parter, budynek A) tel. 33 475 42 57, 33 475 42 85, 33 475 42 86

- Godziny otwarcia: codziennie w godz. 7.30-16.00

- Pracownicy: Gabriela Caputa - referent.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny z pracownikami Biura Dowodów Osobistych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa i odbiera się osobiście.

UWAGA W przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych pracownicy biura po uprzednim zgłoszeniu sprawy, przyjmują wniosek bądź wydają dowód osobisty w miejscu pobytu tej osoby.

UWAGA Informujemy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach odbiór dowodu osobistego może nastąpić po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żywcu, tj.
w godzinach od 16.00 do 17.00 jednakże po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu sprawy Sekretarzowi Miasta Żywca.


Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi miesiąc.

Wymagane dokumenty w momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

DOROSŁY

- wypełniony wniosek o dowód osobisty (do pobrania tutaj)

- dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

UWAGA Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (obowiązkowo załączyć do wniosku: orzeczenie o niepełnosprawnoœci, zaœwiadczenie o przynależnoœci do wspólnoty wyznaniowej).

- obowiązkowo dołączyć:

odpis skrócony aktu urodzenia - osoby, które urodziły się poza m. Żywiec, natomiast osoby urodzone w Żywcu - akt urodzenia do wglądu
odpis skrócony aktu małżeństwa - osoby, które zawierały związek małżeński poza m. Żywiec.
dowód osobisty do wglądu (w przypadku braku dowodu – kradzież, zgubienie – inny dokument ze zdjęciem np. paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy). Gdy osoba składa wniosek o pierwszy dowód osobisty okazuje legitymację szkolną bądź ważny paszport.

DZIECKO DO LAT 18

Dowód osobisty dla osób małoletnich ważny jest 5 lat od daty wystawienia.
Na wyrobienie dowodu dla dziecka od 13 do 18 lat wyraża zgodę jeden z rodziców.
Na wyrobienie dowodu dla dziecka do 13 lat wyrażajš zgodę rodzice, składajšc pisemnš proœbę.
W obydwu przypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem (powyżej 5 roku życia), przedstawiając do wglądu własne dowody osobiste lub paszporty.
Dokumenty niezbędne do wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka są takie same jak w przypadku dorosłych.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. art. 34 ust.1 pkt2 wskazuje, że osoby, które ukończyły 15 rok życia, jeżeli pozostają w stosunku pracy i przebywają w takich oœrodkach, jak: zakłady poprawcze, domy dziecka, nie zamieszkujące z rodzicami lub opiekunami, są obowiązane do posiadania dowodu osobistego - mogą samodzielnie składać wniosek o jego wydanie.

Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

Urząd Miejski w Żywcu informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) od dnia 1 stycznia 2009r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważnienia dowodów osobistych.

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego jego wymiany w przypadku:
- zmiany danych zamieszczonych w dowodzie( zmiana nazwiska, imienia, adresu) -w termienie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzajacego zmianę danych ( w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
- uszkodzenie dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby- niezwłocznie;
- upływu terminu ważności dowodu osobistego- nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

Terminy unieważnienia dowodu osobistego

- z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;
- z dniem zgonu posiadacza dowodu;
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
- z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
- po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych,które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
- po upływie 4 miesięcy w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z urzędu w formie czynności materialno-technicznej podjętej przez pracownika ds. dowodów osobistych w systemie wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.Dlatego też, jeżeli wniosek o wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie( zmiana nazwiska itd.) nie zostanie złożony w wyżej określonych terminach będzie „ automatycznie” unieważniony i może narazić posidacza na zarzut bezprawnego posługiwania się nieważnym dokumentem. Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzedach,sądach, bankach oraz u notariusza. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granicy.

powrót | do góry


Kamera 2 (Rynek)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dow. osobiste
PPKSMZKPKP
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej
Organizacje pozarządowe
Rachunek Bankowy
Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu
Zużyty sprzęt elektr.
Działy Zadzielskie - scalenie
Super Nowa
zywiecki 24
zywiecczyzna24.net
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec
Przebudowa amfiteatru
Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej
Rozszerzenie współpracy Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra Liptov
Tauron- Punkt Obsługi Klienta
Konsultacje projektu "Strategia Oświatowa Miasta Żywca na lata 2014-2020"
Informator o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Oświadczenie w sprawie Kolei Śląskich.
"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Wielka woda
Uroczystości pogrzebowe Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Żywcu
Tydzień Kultury Beskidzkiej
Poświęcenie pomnika Jana Pawła II
Żywieckie Gody
"Dni Żywca"
Bieg na Grojec
Marszałek Sejmu RP w Żywcu
Żywiec w obiektywie
Uroki Żywca
Pomnik Grunwaldzki
Mini zoo
"Pilsko" u Papieża
Kwaśnica
Stary Zamek
Park Żywiecki
Żywiec dla Żywca
Jubileusz LOprojekt i wykonanie: Tenit Internet

Internetowy Serwis Miejski zywiec.pl

Urząd Miejski w Żywcu

Zobacz:

zywiecczyzna.pl  rajcza.com.pl  radziechowy-wieprz.pl  czernichow.com.pl

milowka.com.pl  ujsoly.com.pl  lekawica.com.pl  wegierska-gorka.opg.pl