Wybory na Ławników


31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych w kadencji 2012-2015. W związku z tym Rada Miejska w Żywcu dokona najpóźniej w październiku br. wyboru ławników na kolejną kadencję.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW

NA KADENCJĘ  2016 – 2019

 

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Żywca, że 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych w kadencji 2012-2015. W związku z tym Rada Miejska w Żywcu dokona najpóźniej w październiku wyboru ławników na kolejną kadencję.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Żywcu: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50-ciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ ZOSTAĆ :

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

LICZBA ŁAWNIKÓW

Liczbę ławników wybieranych przez Radę  Miejską w Żywcu Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ustaliło na:

1) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej - 4 ławników,

2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żywcu- 12 ławników w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 8,

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego należy dokonać na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) i dokumentami o których mowa w art. 162§2-4 usp.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30.06.2015 r. w godzinach pracy Urzędu tj.

- od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

w Biurze Rady Miejskiej, Rynek 2, pok. nr 3, tel. 33 47-54-265.

Formularz karty zgłoszeniowej oraz innych wymaganych załączników dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej w Żywcu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30. czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem dokonania zgłoszenia.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń